aMTP777

aMTP777
点小图放大图
产品描述

●标准CMOS工艺。

●嵌入式4K字节EPROM的单片机开发。

●嵌入式8MCU

I / O4 + 15I / O

2.4V - 3.6V单电源供电

<5UA低待机电流。

●内置振荡器ROSC固定,软件控制采样频率

●可编程I / O的,定时器中断和看门狗定时器。

●内置振荡器ROSC固定,软件控制采样频率

●功能编程:

                 ◆对LED闪光灯电源

                 ON / OFF

                 ◆乱闪

                 ◆一键顺序LED闪光灯

                 ◆淡入/淡出LED闪光灯

                 RGB

                 LED闪光灯速度可以通过软件程序或ROSC调整

    产品介紹